Creativity

full of
positivity

Τρίτη
28 Νοεμβρίου 2023

Συνέντευξη με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη

𝝡𝝴𝞃𝝰𝞀𝞀ύ𝝷𝝻𝝸𝞂𝝶, 𝞂𝞈𝞂𝞃ό 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝝹ό 𝝾𝝸𝝹𝝾𝝳ό𝝻𝝶𝝻𝝰, 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝝹ό 𝞃𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝝻ό, 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝴ς 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝞂𝝴𝝸ς, 𝞄𝝲𝝸𝝴𝝸𝝼ή 𝝳𝝸𝝰𝞃𝞀𝝾𝞅ή 𝝹𝝰𝞃’ 𝝴𝝿έ𝝹𝞃𝝰𝞂𝝶 𝝹𝞀𝝶𝞃𝝸𝝹ή 𝝳𝝸𝝰𝞃𝞀𝝾𝞅ή. 𝝖𝞄𝞃ά 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝿𝝾𝞄 𝝹𝞄𝞀𝝸𝝰𝞀𝞆𝝾ύ𝝼 𝞂𝞃𝝶 𝝺ί𝞂𝞃𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝞃𝝾 ό𝞀𝝰𝝻𝝰 𝝿𝝾𝞄 έ𝞆𝝴𝝸 𝝾 𝝪𝞅𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲ός 𝝥𝝾𝝺𝝸𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝹𝝰𝝸 𝝖𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ Λευτέρης Αυγενάκης 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝺𝝺ά𝝳𝝰 𝞃𝝾𝞄 𝞂ή𝝻𝝴𝞀𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝾𝞄 𝝰ύ𝞀𝝸𝝾. 𝝟𝝰𝞃𝝰𝞅έ𝞀𝝼𝝴𝝸 𝝹𝝰𝝸 𝝳𝝶𝝻𝝸𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί 𝞂𝞄𝝼𝝴𝞆ώς 𝝹𝝰𝝸𝝼𝝾ύ𝞀𝝲𝝸𝝰 𝝳𝝴𝝳𝝾𝝻έ𝝼𝝰 𝝹𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝞂𝝶𝝻𝝰ί𝝼𝝴𝝸 𝝴𝝽έ𝝺𝝸𝝽𝝶 𝝻𝝴 𝝰𝝿𝝾𝞃έ𝝺𝝴𝞂𝝻𝝰 𝝼𝝰 𝝰𝝿𝝾𝝺𝝰𝝻𝝱ά𝝼𝝴𝝸 𝝾 𝝹ό𝞂𝝻𝝾ς 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝴ς 𝝻𝝴𝞃𝝰𝞀𝞀𝞄𝝷𝝻ί𝞂𝝴𝝸ς 𝝹𝝰𝝸 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝞂𝝴𝝸ς 𝞂𝞄𝝼𝝴𝞆ί𝝵𝝾𝝼𝞃𝝰ς 𝝻𝝴 𝞃𝝾𝝼 𝝹𝝰𝝺ύ𝞃𝝴𝞀𝝾 𝞃𝞀ό𝝿𝝾 𝝰𝞄𝞃ή 𝞃𝝶 𝝿𝞀𝝾𝞂𝝿ά𝝷𝝴𝝸𝝰 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻ό.

𝝩𝝾 𝞂ί𝝲𝝾𝞄𝞀𝝾 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 ό𝞃𝝸 𝝹ά𝞃𝝸 ά𝝺𝝺𝝰𝝽𝝴 𝞂𝞃𝝾 𝝜𝞀ά𝝹𝝺𝝴𝝸𝝾 𝝹𝝰𝝸 𝝹𝝰𝞃’ 𝝴𝝿έ𝝹𝞃𝝰𝞂𝝶 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝟𝞀ή𝞃𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻ό. 𝝥𝝾𝝸𝝰 ή𝞃𝝰𝝼 𝝶 𝝰𝞅𝝾𝞀𝝻ή 𝝲𝝸 𝝰𝞄𝞃ή 𝞃𝝶 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝶 𝝰𝝺𝝺𝝰𝝲ή 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝟𝝰𝞀𝞃𝝴𝞀ό;
Καταρχάς να ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Έπρεπε να βρεθεί χώρος να αναπτυχθούν τα αθλήματα παραλίας. Κοντά στη Γλυφάδα, νότια της Αττικής υπήρχε κάποιος χώρος αλλά μετά από πολλές προσπάθειες να απεγκλωβίσουμε την περιοχή και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την προσπάθεια δεν τα καταφέραμε. Μας ενδιαφέρει να ξέρετε παράλληλα τα οφέλη που τυχών θα υπάρξουν από μεγάλες διοργανώσεις στο μέλλον κι έτσι διεκδικήσαμε πριν καιρό τους Μεσογειακούς παράκτιους αγώνες όπου και τους κερδίσαμε. Έπρεπε λοιπόν άμεσα να βρεθεί χώρος να τους φιλοξενήσει και παράλληλα να βγούμε και εντός χρονοδιαγράμματος. Ο καλύτερος χώρος αποδείχθηκε εδώ στον Καρτερό, στο Ηράκλειο δεδομένου ότι ανήκει και στο ελληνικό δημόσιο και στην Ελληνική εταιρία αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου. Έχει αναλάβει το όλο έργο το Υπουργείο αθλητισμού για λογαριασμό του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου. Με αφορμή λοιπόν τους Μεσογειακούς του ’23 έπρεπε άμεσα να ξεκινήσουμε τις αλλαγές στον Καρτερό.

𝝥ό𝞂𝝾 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝶 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝶 έ𝝹𝞃𝝰𝞂𝝶 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝟𝝰𝞀𝞃𝝴𝞀ό 𝝹𝝰𝝸 𝝻𝝴 𝝿𝝸𝝾 𝞃𝞀ό𝝿𝝾 έ𝞆𝝴𝞃𝝴 𝞂𝝹𝝴𝞅𝞃𝝴ί 𝝼𝝰 𝞃𝝶𝝼 𝝰𝝽𝝸𝝾𝝿𝝾𝝸ή𝞂𝝴𝞃𝝴;
Έχουμε δεσμεύσει, με μίσθωση πάντα, γύρω στα 190 στρέμματα από τα οποία κάποια δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω του ότι είναι προστατευόμενα από το περιβάλλον. Μάλιστα έχουμε φροντίσει σεβόμενοι το περιβάλλον να τα περιφράξουμε για να μην υπάρξουν τυχών καταστροφές. Ξεκινήσαμε με το πρώτο κομμάτι αξιοποίησης από τα τρία στο σύνολο τους. Σε αυτό έγιναν ήδη όπως γνωρίζετε το Παγκόσμιο Beach Handball, με απόλυτη επιτυχία, το φεστιβάλ του Beach Volley με ένα 4ήμερο γεμάτο αγώνες και το Πανευρωπαϊκό Foot Volley. Το δεύτερο κομμάτι για να αξιοποιηθεί πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν οι υπηρεσιακές διαδικασίες από την τεχνική διεύθυνση του Υπουργείου. Το τρίτο μέρος όταν με το καλό απελευθερωθεί μία μεγάλη έκταση που καταπατείτε από κάποιους που βρέθηκαν παράνομα στο χώρο κι έχουν ήδη τελεσίδικη απόφαση να αποχωρήσουν οικειοθελώς θα τελειώσει και αυτό ολοκληρώνοντας το έργο.

𝝘𝝸𝝰 𝝼𝝰 𝝴𝝹𝝻𝝴𝞃𝝰𝝺𝝺𝝴𝞄𝞃𝝴ίς έ𝝼𝝰𝝼 𝞃ό𝞂𝝾 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝾 𝞆ώ𝞀𝝾 𝝹𝝰𝝸 𝝼𝝰 𝝻𝝿𝝾𝞀έ𝞂𝝴𝝸ς 𝝼𝝰 𝝹ά𝝼𝝴𝝸ς 𝝻𝝴𝝲ά𝝺𝝴ς 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝞂𝝴𝝸ς ό𝝿𝞈ς 𝝾𝝸 𝝡𝝴𝞂𝝾𝝲𝝴𝝸𝝰𝝹𝝾ί 𝝿𝝰𝞀ά𝝹𝞃𝝸𝝾𝝸 𝝰𝝲ώ𝝼𝝴ς 𝝿𝝰ί𝝵𝝴𝝸 𝞀ό𝝺𝝾 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝾 𝝻έ𝝲𝝴𝝷𝝾ς 𝞃𝝾𝞄 𝝼𝝶𝞂𝝸𝝾ύ, 𝝾𝝸 𝝿𝝰𝞀𝝾𝞆ές 𝝹𝝰𝝸 𝝾𝝸 ά𝝼𝝷𝞀𝞈𝝿𝝾𝝸 𝝿𝝾𝞄 𝝴𝝼𝝳𝝴𝞆𝝾𝝻έ𝝼𝞈ς 𝝷𝝰 𝝱𝝾𝝶𝝷ή𝞂𝝾𝞄𝝼;
Τα αθλήματα παραλίας συνδέονται στενά με τον αθλητικό τουρισμό, ξεκινάμε από αυτό. Αυτόματα λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει σαν νησί και σαν διοργανωτής να διαθέτεις και τον απαιτούμενο αριθμό κλινών. Αυτό της εύκολης πρόσβασης στο νησί (πλοία, αεροπλάνα) και της άμεσης χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις προσέγγισης στο χώρο διεξαγωγής. Δεν μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά σε μικρά νησιά. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και πόσο μάλλον σε μία τουριστική σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει. Μιλάμε για υποδομές και ανέσεις που δεν τις βρίσκεις εύκολα σε όλη την Ελλάδα. Κάπως έτσι και με αυτά τα κριτήρια επιλέχτηκε το Ηράκλειο που προϋποθέτει όλες τις προδιαγραφές για μεγάλους αγώνες και με την δημιουργία εδώ στον Καρτερό αυτού του κέντρου παράκτιων αθλημάτων ξεπεράσαμε κάθε προηγούμενο.

𝝜 𝝟𝞀ή𝞃𝝶 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 ό𝞃𝝸 𝝻𝝿𝝾𝞀𝝴ί 𝝼𝝰 𝝰𝝿𝝾𝞃𝝴𝝺έ𝞂𝝴𝝸 𝞂𝞃𝝰𝝷𝝻ό 𝝲𝝸𝝰 𝞃𝝾𝝼 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝝹ό 𝞃𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝝻ό 𝞄𝝿ό 𝝿𝞀𝝾ϋ𝝿𝝾𝝷έ𝞂𝝴𝝸ς;
Φυσικά και μπορεί να αποτελέσει τον πυλώνα για να μπορεί η χώρα μας να ενταχθεί στο μεγάλο αυτό τουριστικό κομμάτι που ακούει στο όνομα αθλητικός τουρισμός. Ο τζίρος από το τουριστικό αυτό προϊόν συνολικά που έρχεται αγγίζει το 12% με 17% παγκοσμίως. Εμείς έχουμε ένα αμελητέο ποσοστό αυτών των κερδών αφού θέλουμε πολύ δουλειά στον αθλητικό τουρισμό σαν χώρα. Τώρα βέβαια κάτι γίνεται σωστά σιγά σιγά και θέλουμε αυτό να έχει απόδοση μετά από καιρό. Κι όχι απαραίτητα μόνο με ξένες διοργανώσεις αλλά και με εγχώριες, που με σωστές κινήσεις μπορούν να φέρουν τον αθλητικό τουρισμό μπροστά. Σημαντικό η βοήθεια του ιδιωτικού τομέα σε αυτό που πρέπει να πιστέψει στις διοργανώσεις και να συμμετάσχει ενεργά.

𝝘𝝸𝝰 ό𝞂𝝾𝞄ς 𝝳𝝴𝝼 𝝲𝝼𝞈𝞀ί𝝵𝝾𝞄𝝼, 𝝰𝝹𝝾ύ𝝼 𝝰𝝺𝝺ά 𝝳𝝴𝝼 έ𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝹𝝰𝞃𝝰𝝺ά𝝱𝝴𝝸, 𝞃𝝸 𝞂𝝶𝝻𝝰ί𝝼𝝴𝝸 𝝿𝝰𝞀ά𝝹𝞃𝝸𝝴ς 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝝹ές 𝝳𝞀𝝰𝞂𝞃𝝶𝞀𝝸ό𝞃𝝶𝞃𝝴ς 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝞈ς 𝝻𝝿𝝾𝞀𝝾ύ𝝼 𝝼𝝰 𝝰𝝽𝝸𝝾𝝿𝝾𝝸𝝶𝝷𝝾ύ𝝼 𝞂𝞃𝝾 𝝻έ𝝺𝝺𝝾𝝼 𝝰𝝿ό 𝞃𝝾𝝼 𝝰𝝿𝝺ό 𝝿𝝾𝝺ί𝞃𝝶 ή 𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼𝞈𝝻έ𝝼𝝰 𝝰𝝿ό 𝞂𝞄𝝺𝝺ό𝝲𝝾𝞄ς. 𝝥𝝸𝝾 𝞃𝝾 𝝹𝝰𝝷𝝴𝞂𝞃ώς 𝝿𝝾𝞄 𝝴𝝿𝝸𝝹𝞀𝝰𝞃𝝴ί 𝝴𝝳ώ;
Είναι μία εγκατάσταση όπως όλες οι υπόλοιπες που διαθέτει το υπουργείο μας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Υπάγεται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου αλλά είμαστε κοντά τους και τους στηρίζουμε για να πάνε όλα καλά. Επιδιώκουμε να αγκαλιαστεί από την κοινωνία του Ηρακλείου και κατ’ επέκταση από όλη τη Κρήτη. Θα έχουμε τους παράκτιους Μεσογειακούς αγώνες και θα επιδιώξουμε να φέρουμε και Παγκόσμιους αγώνες beach volley για να αναπτυχθεί η κουλτούρα των αθλημάτων που συνδυάζουν άμμο και θάλασσα. Παράλληλα δουλεύουμε και με τα τοπικά σωματεία και με τις ομοσπονδίες που αναπτύσσουν αθλήματα παραλίας, με τις κοινωνικές δομές, τις εθελοντικές δομές και σκοπός μας είναι όπως προ είπα να αγκαλιαστεί αυτή η προσπάθεια από όλους. Έχουμε δρομολογήσει να παραχωρηθούν οργανωμένα οι εγκαταστάσεις στα τοπικά σωματεία και σε συγκεκριμένες ώρες να προπονούν ή να αναπτύξουν τις ομάδες τους μέσα από άρτιες εγκαταστάσεις.

Ό𝝺𝝾𝝸 𝝽έ𝞀𝝾𝞄𝝻𝝴 ό𝞃𝝸 𝝾 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻ός 𝞃𝝾𝞄𝞀𝝸𝞂𝝻ός 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝻ί𝝰 𝝴𝞄𝝹𝝰𝝸𝞀ί𝝰 𝝼𝝰 𝝰𝝼𝝰𝝳𝝴ί𝝽𝝾𝞄𝝻𝝴 𝝻έ𝞂𝞈 𝝹ά𝝿𝝾𝝸𝝾𝝼 𝝰𝝲ώ𝝼𝞈𝝼 𝞃𝝶𝝼 𝝟𝞀ή𝞃𝝶 𝝻𝝰ς 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝶𝝼 𝝿𝞀𝝾𝝱𝝾𝝺ή 𝞃𝝶ς 𝝿𝞀𝝾ς 𝞃𝝰 έ𝝽𝞈. 𝝚ί𝝼𝝰𝝸 𝞂𝝹𝝾𝝿ός 𝞃𝝾𝞄 𝞄𝞅𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾𝞄 𝝻έ𝞂𝞈 𝞃𝞈𝝼 𝝿𝞀𝞈𝞃𝝰𝝷𝝺𝝶𝝻ά𝞃𝞈𝝼 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝞈𝝼 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝞂𝝴𝞈𝝼 𝝿𝝾𝞄 𝝷𝝰 𝝲ί𝝼𝝾𝞄𝝼 𝞂𝞃𝝾 𝝻έ𝝺𝝺𝝾𝝼 𝝼𝝰 𝝳𝝸𝝰𝞅𝝶𝝻𝝸𝞂𝞃𝝾ύ𝝻𝝴 𝞂𝝰𝝼 𝞆ώ𝞀𝝰;
Εμείς επιδιώκουμε γενικά τρία πράγματα για την Ελλάδα μας. Καλά οργανωμένο το αθλητικό οικοδόμημα, το θέλουμε το επιδιώκουμε. Το επιδιώξαμε μέσα από τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε. Μία διαρκή εξωστρέφεια. Διεκδίκηση και διοργάνωση μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Ράλι Ακρόπολις, διεθνής ποδηλατικός γύρος, FIBA 90 χρόνια, παγκόσμια διοργάνωση άρσης βαρών, παγκόσμιο beach handball εφήβων/νεανίδων και ανδρών/γυναικών και πολλά άλλα που υπηρετούν αυτόν τον στόχο της εξωστρέφειας. Το δεύτερο αφορά τον αθλητικό τουρισμό όπου και αναφέρθηκα νωρίτερα και το τρίτο είναι ο συνδυασμός του αθλητισμού με την υγιεινή διατροφή. Και συγκεκριμένα την κρητική διατροφή που όλοι γνωρίζουμε. Υπενθυμίζω ότι πριν 2 μήνες πραγματοποιήσαμε το πρώτο Παγκρήτιο φόρουμ με πάνω από 150 εκθέτες / παραγωγούς / τυποποιητές μαζί με τα τέσσερα επιμελητήρια της Κρήτη. Υπήρξε ενθουσιασμός και από τα τέσσερα επιμελητήρια για την συμμετοχή και τα πολυάριθμα ραντεβού που έγιναν και αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί του χρόνου νωρίτερα, γύρω στον Φεβρουάριο κι όχι λίγο πριν ξεκινήσει τουριστική σεζόν. Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε μέσα στο ποδηλατοδρόμιο, στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Καταλήγω λέγοντας ότι υπηρετούμε όλους τους στόχους που βάλαμε. Μεταρρύθμιση, σωστό αθλητικό οικοδόμημα, αθλητικός τουρισμός, μεγάλες διοργανώσεις, υγιεινή διατροφή κατ’ επέκταση κρητική διατροφή.

𝝪𝝿ά𝞀𝞆𝝾𝞄𝝼 𝝹ά𝝿𝝾𝝸𝝴ς 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝞂𝝴𝝸ς 𝝿𝝾𝞄 έ𝞆𝝴𝞃𝝴 𝞂𝝹𝝾𝝿ό 𝝼𝝰 𝞅έ𝞀𝝴𝞃𝝰𝝸 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝚𝝺𝝺ά𝝳𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝿𝝰𝝺𝝰𝝸ό𝞃𝝴𝞀𝝰 𝝳𝝴𝝼 ή𝞃𝝰𝝼 𝝴𝞅𝝸𝝹𝞃ό ή ί𝞂𝞈ς 𝝳𝝴𝝼 𝞃𝝾 𝞂𝝹έ𝞅𝞃𝝶𝝹𝝰𝝼 𝝾𝝸 𝝿𝞀𝝾𝝹ά𝞃𝝾𝞆𝝾ί 𝞂𝝰ς;
Το έχουμε κάνει ήδη όπως έχετε αντιληφθεί. Είμαι σαν άνθρωπος οπαδός του αποτελέσματος κι όχι της θεωρίας. Μ αρέσει πάρα πολύ να ακούω για οράματα αλλά πιο πολύ να βλέπω το αποτέλεσμα. Κι επειδή εμείς οι πολιτικοί έχουμε ένα κακό παρελθόν με θεωρίες και πολλά λόγια θέλω να μιλάνε οι πράξεις και τα αποτελέσματα. Εμείς φέραμε αποτέλεσμα με το Ράλι Ακρόπολις για παράδειγμα αφού είχε 8 ολόκληρα χρόνια να ενσωματωθεί στο WRC. Είχαν μία άσχημη εικόνα για εμάς και δώσαμε αγώνα για να τους πείσουμε. Το αποτέλεσμα; Η πρώτη διαδρομή μέσα στο ΟΑΚΑ με τον κόσμο να ζήσει το απόλυτο, το μέγιστο. Απολύτως αναβαθμισμένη και πρωτοποριακή. Και οι οδηγοί όπως έχουν πει αποτελεί μία ιδιαίτερη αρχή για κάποιον αγώνα. Όμως και σε επίπεδο Κρήτης κι επειδή το Ράλι Ακρόπολις συνδέεται με την οδική συμπεριφορά και οδική ασφάλεια θα κάνουμε κάποια event, κι εδώ στις εγκαταστάσεις του Καρτερού. Αφιερωμένα στο θέμα της οδικής ασφάλειας μέσα στον Ιούλιο θα γίνουν με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. Επίσης ο ποδηλατικός διεθνής αγώνας που ξεκίνησε από Κρήτη και κατέληξε στα Ιωάννινα, τα τουρνουά beach handball, μπασκετικές διοργανώσεις 3×3 σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την ομοσπονδία καλαθοσφαίρισης. Όλες οι ομοσπονδίες κινούνται και προσπαθούμε να κάνουμε πολλά. Μέχρι και με την ομοσπονδία αναρρίχησης είχαμε ραντεβού προ ημερών, την ομοσπονδία skateboard, την ομοσπονδία cheerleaders με την οποία θα οργανώσουμε εδώ στην Κρήτη παγκόσμιο πρωτάθλημα. Θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε πολλά αφού βρίσκουμε τη χρυσή τομή προσέγγισης με όλα.

𝝥𝞈ς 𝝹𝝰𝞃𝝰𝞅έ𝞀𝝰𝞃𝝴 𝞃ό𝞂𝝾 𝝲𝞀ή𝝲𝝾𝞀𝝰, 𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼𝞈𝝻έ𝝼𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝻𝝴𝝷𝝾𝝳𝝸𝝹ά 𝝼𝝰 𝞃𝝰 𝝿𝞀𝝰𝝲𝝻𝝰𝞃𝝾𝝿𝝾𝝸ή𝞂𝝴𝞃𝝴 ό𝝺𝝰 𝝰𝞄𝞃ά; 𝝩𝝸 𝝹ά𝝼𝝰𝞃𝝴 𝝿𝝾𝞄 ά𝝺𝝺𝝾𝝸 𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝾ί ή 𝞄𝞅𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝾ί 𝝰𝝹ό𝝻𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞂𝝴 ά𝝺𝝺𝝰 𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝰 𝝳𝝴𝝼 𝝻𝝿𝝾𝞀𝝾ύ𝝼; 𝝤𝝸 𝝰𝝺𝝺𝝰𝝲ές 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝞃𝝴𝞀ά𝞂𝞃𝝸𝝴ς 𝝿𝝾𝞄 𝝳𝝴𝝼 𝝿έ𝞀𝝰𝞂𝝰𝝼 𝝰𝝿𝝰𝞀𝝰𝞃ή𝞀𝝶𝞃𝝴ς 𝞂𝞃𝝾 𝝿𝞀ό𝞂𝞈𝝿𝝾 𝞃𝝾𝞄 𝝠𝝴𝞄𝞃έ𝞀𝝶 𝝖𝞄𝝲𝝴𝝼ά𝝹𝝶.
Καταρχάς οι αλλαγές είναι στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αν δεν είχαμε στο τιμόνι της χώρας αυτόν τον άνθρωπο που κατάφερε να ισορροπήσει τη χώρα, να την βάλει σε έναν σωστό βηματισμό, να αλλάξει η εικόνα και η άποψη της χώρας μας στους άλλους δεν θα είχε γίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Μετά σίγουρα ισχύει το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τον αθλητισμό κι εμείς τον βλέπουμε με μία εντελώς διαφορετική ματιά. Δεν φοβηθήκαμε το ρίσκο, δεν φοβηθήκαμε τις ευθύνες, ούτε τις συνεργασίες. Επιδιώκουμε τις ενέργειες με την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και τις ενέργειες με τις ομοσπονδίες. Τον ιδιωτικό τομέα στις επενδύσεις τον χρειαζόμαστε και το έχουμε δηλώσει και με μία σειρά φορολογικών κινήτρων να το κάνουμε ακόμη πιο εφικτό για τους υποψήφιους επιχειρηματίες / εταιρίες. Η εικόνα του υφυπουργείου και της Ελλάδας επίσης άλλαξε πολύ όταν καταφέραμε και φέραμε τον Οκτώβριο του 21 στη Χερσόνησο του Ηρακλείου για πρώτη φορά στη χώρα μας όλων των Ολυμπιακών επιτροπών παρουσία του προέδρου της ΔΟΕ. Παρουσία εκπροσώπων από 205 χώρες του κόσμου μετά την ετήσια γενική συνέλευση έφυγαν όλοι με τα καλύτερα λόγια και ο στόχος μας επιτευχθεί. Η καλύτερη διαφήμιση για το νησί και την Ελλάδα είχε μόλις ξεκινήσει.

Ά𝞀𝝰 ά𝝺𝝺𝝰𝝽𝝴 𝝶 𝝴𝝸𝝹ό𝝼𝝰 𝞃𝝶ς 𝞆ώ𝞀𝝰ς 𝝻𝝰ς 𝝿𝞀𝝾ς 𝞃𝝰 έ𝝽𝞈 𝝹𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝝾𝞅𝝴ί𝝺𝝴𝞃𝝰𝝸 𝝹𝝰𝞃ά 𝝿𝝾𝝺ύ 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝳𝞀𝝰𝞂𝞃𝝶𝞀𝝸ό𝞃𝝶𝞃𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝾𝞄ς 𝞂𝞃ό𝞆𝝾𝞄ς 𝝿𝝾𝞄 έ𝝱𝝰𝝺𝝴 𝞃𝝾 𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ 𝝰𝝼 𝝰𝝼𝝰𝝺𝝾𝝲𝝸𝞂𝞃𝝾ύ𝝻𝝴 𝝹𝝰𝝸 𝝷𝞄𝝻𝝶𝝷𝝾ύ𝝻𝝴 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝰 𝝿𝝾𝝺ύ 𝝹𝝰𝝺ά 𝝺ό𝝲𝝸𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝴𝝽έ𝞅𝞀𝝰𝞂𝝴 𝝾 𝝿𝞀ό𝝴𝝳𝞀𝝾ς 𝞃𝝶ς 𝝿𝝰𝝲𝝹ό𝞂𝝻𝝸𝝰ς 𝝾𝝻𝝾𝞂𝝿𝝾𝝼𝝳ί𝝰ς 𝗯𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗵𝗮𝗻𝗱𝗯𝗮𝗹𝗹 𝞂𝞃𝝾 𝝿𝞀ό𝞂𝞅𝝰𝞃𝝾 𝝿𝞀𝞈𝞃ά𝝷𝝺𝝶𝝻𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲𝝰𝝼ώ𝝷𝝶𝝹𝝴 𝞂𝞃𝝾𝝼 𝝟𝝰𝞀𝞃𝝴𝞀ό.
Χαίρομαι που το επισημάνετε κι εσείς γιατί όταν ακούς τον πρόεδρο μία παγκόσμιας ομοσπονδίας να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για μία διοργάνωση και για την χώρα που την ανέλαβε, την συνέπεια και την αποτελεσματικότητα δεν μπορείς παρά να αισθάνεσαι υπερήφανος κι ότι κάτι πάει καλά. Αυτό μας αρκεί. Είμαστε συνεπείς, αποτελεσματικοί σε ό,τι αναλάβουμε και διεκδικούμε διοργανώσεις που ανεβάζουν τον πήχη.

𝝩𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝝿𝝾𝞄 𝞂𝞄𝝻𝝱𝝾𝞄𝝺𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 𝞂𝞄𝝺𝝺ό𝝲𝝾𝞄ς 𝝹𝝰𝝸 𝝿𝝰𝞀ά𝝲𝝾𝝼𝞃𝝴ς 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝟𝞀ή𝞃𝝶 𝞂𝞃𝝾 𝝼𝝰 𝝻𝝿𝝾𝞀έ𝞂𝝾𝞄𝝼 𝝼𝝰 𝝴𝝿𝞈𝞅𝝴𝝺𝝶𝝷𝝾ύ𝝼 𝝰𝝿ό 𝞃𝝾𝝼 𝝟𝝰𝞀𝞃𝝴𝞀ό ή 𝝰𝝿ό ά𝝺𝝺𝝾𝞄ς 𝞆ώ𝞀𝝾𝞄ς 𝞂𝞃𝝶𝝼 𝝟𝞀ή𝞃𝝶 𝞂𝝰𝝼 𝞄𝞅𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲ός;
Να βλέπουν τον αθλητισμό ως κάτι μεγαλύτερο, τον αθλητισμό ως κάτι πολύ σημαντικό για την κοινωνία μας. Θέλουμε μεγαλύτερη δράση. Πιθανόν πρέπει να αλλάξουμε και την νοοτροπία μας. Πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις, όλοι μαζί κι όχι ο καθένας ξεχωριστά. Να κάνουμε συμπράξεις, συνεργασίες. Να καταλάβουμε ότι ο αθλητισμός είναι για πολλούς, είναι για όλους, μας αφορά όλους και δεν πρέπει να περιορίζουμε τα πράγματα επειδή κάποιοι παράγοντες έχουν μείνει στο παλιό μοντέλο αθλητισμού και διοίκησης. Είναι πολύ πιο μεγάλο το θέμα του αθλητισμού από τις προσωπικές βλέψεις κάποιων ανθρώπων.

𝝨𝞃𝝸ς 𝝳𝝶𝝺ώ𝞂𝝴𝝸ς 𝝰𝝼𝝰𝞅𝝴𝞀𝝷ή𝝹𝝰𝞃𝝴 𝞂𝞃𝝾𝞄ς 𝝴𝝷𝝴𝝺𝝾𝝼𝞃ές 𝝿𝝾𝝺𝝺ές 𝞅𝝾𝞀ές. 𝝥ό𝞂𝝾 𝞂𝝶𝝻𝝰𝝼𝞃𝝸𝝹ό 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝾 𝝴𝝷𝝴𝝺𝝾𝝼𝞃𝝸𝞂𝝻ός 𝞂𝝴 𝝻ί𝝰 𝝳𝝸𝝾𝞀𝝲ά𝝼𝞈𝞂𝝶 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝸 𝝰𝝼𝞃𝝰𝝿ό𝝹𝞀𝝸𝞂𝝶 𝝴ί𝞆𝝰𝞃𝝴 𝝻έ𝞆𝞀𝝸 𝞂ή𝝻𝝴𝞀𝝰. 𝝥𝝸𝝾 𝞃𝝾 𝝻ή𝝼𝞄𝝻𝝰 𝝿𝝾𝞄 𝞂𝞃έ𝝺𝝼𝝴𝞃𝝴;
Καταρχάς βάλαμε στο «παιχνίδι» της διοργάνωσης μεγάλων εκδηλώσεων τους εθελοντές σε κεντρικό επίπεδο. Όχι σε βοηθητικό επίπεδο γιατί έχουν κεντρικό ρόλο. Για μας δεν μπορείς να έχεις μία καλή και άρτια διοργάνωση αν δεν έχεις σωστούς εθελοντές. Το χαμόγελο είναι κάτι που δεν παραγγέλνετε κάτι που δεν περιγράφετε, το ζεις μόνο. Γι αυτό το λόγο με καθυστέρηση δεκαεπτά ετών θεσπίσαμε το μητρώο εθελοντών. Στο μητρώο αυτό δίνεται η ευκαιρία σε όποιον θέλει να εγγραφεί και να έχει την προτεραιότητα να επιλέγει που θέλει να πάει σαν εθελοντής. Για μας είναι προτεραιότητα αυτή η «δεξαμενή». Θέλουμε να ξέρουν όλοι ότι οι εθελοντές για εμάς είναι προτεραιότητα γι αυτό θα εκπαιδεύονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θέλουμε η Ελλάδα να εκπέμπει φιλοξενία, χαμόγελο, καλοσύνη και θετική ενέργεια. Αυτό είναι που μένει στους επισκέπτες ή στους αγωνιζομένους και παράγοντες από το εξωτερικό όταν υπάρχουν διεθνείς διοργανώσεις. Υπάρχει και μία μελέτη, γιατί θέλω να αναλύω σε βάθος τα προτερήματα κάποιων κινήσεων, που λέει ότι συνήθως όταν ένας αθλητής, παράγοντας ή επισκέπτης περάσει από μία διοργάνωση καλά και πάρει θετικά vibes ξανά γυρίζει τουλάχιστον 3 φορές στον τόπο αυτό. Πρεσβευτές της χώρας μας λοιπόν είναι οι ίδιοι οι αγωνιζόμενοι, παράγοντες ή επισκέπτες των εκδηλώσεων. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικοί ήταν και είναι οι εθελοντές και πόσο ενεργά ασχοληθήκαμε στον Καρτερό με αυτούς.

Ό𝝺𝝾𝝸 𝝽έ𝞀𝝾𝞄𝝻𝝴 ό𝞃𝝸 𝞄𝝿ά𝞀𝞆𝝴𝝸 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝾 𝝿𝝺ή𝞀𝞈𝝻𝝰 𝞃𝝾𝞄 𝞆𝞀ό𝝼𝝾𝞄 𝞂𝝴 ό𝝺𝝰 𝝹𝝰𝝸 𝝻ί𝝰 𝝻έ𝞀𝝰 𝝻𝝿𝝾𝞀𝝴ί 𝝼𝝰 𝝻𝝶𝝼 𝝱𝞀ί𝞂𝝹𝝴𝞂𝞃𝝴 𝞂𝞃𝝾 𝞃𝝸𝝻ό𝝼𝝸 𝞃𝝾𝞄 𝞄𝞅𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲𝝴ί𝝾𝞄. 𝝩𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝝿𝝾𝞄 𝝷𝝰 𝝷έ𝝺𝝰𝞃𝝴 𝝼𝝰 𝝷𝞄𝝻ά𝞃𝝰𝝸 𝝾 𝝹ό𝞂𝝻𝝾ς 𝝹𝝰𝝸 𝞃𝝸 𝝴ί𝝼𝝰𝝸 𝝰𝞄𝞃ό 𝝿𝝾𝞄 𝝷𝝰 𝝷𝞄𝝻ά𝞂𝞃𝝴 𝝴𝞂𝝴ίς.
Ενώ ξεκίνησα λίγο συγκρατημένος όταν ανέλαβα το υφυπουργείου αθλητισμού και δεν είχαμε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μας με τον Πρωθυπουργό, σιγά σιγά μεθοδικά με λίγο ενθουσιασμό ξεκίνησα να κάνω πράγματα που θα μου είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ ότι θα έρθει η μέρα να τα αποχωριστώ. Παρόλα αυτά όμως το κάθε πράγμα κάνει το κύκλο του. Εμείς με τους συνεργάτες μου και τις κατά τόπους διοικήσεις και με τους εργαζόμενους δουλεύουμε έτσι ώστε μέχρι το τέλος της θητείας μας να ολοκληρώσουμε ένα πλάνο πρωτοβουλιών και δράσεων έτσι ώστε να ισχυροποιηθεί το αθλητικό οικοδόμημα. Μία χώρα που σε αθλητικό επίπεδο να είναι έτοιμη να κάνει πολλά πράγματα και να διεκδικήσει ακόμη περισσότερα. Άρα ουσιαστικά να είναι πιο εύκολη η δουλειά για τους επόμενους που θα έρθουν και θα πάρουν τα ηνία του υπουργείου. Από τη δική μας τη πλευρά θέλω να πω ότι έχω σχέση αγάπης και καλής συνεργασίας, φιλίας με πολλούς στο χώρο αυτό παρά τις αντιδράσεις στην αρχή. Να υπάρχει στόχος, όραμα και κυρίως αποτέλεσμα αυτό θέλω και ήθελα από την αρχή. Αν κάτι θέλω να θυμάμαι από το υπουργείο αθλητισμού είναι τα αποτελέσματα.

𝝖𝝼 𝞂𝞄𝝼𝝴𝞆ί𝞂𝝴𝞃𝝴 𝞂𝞃𝝾 𝞃𝝸𝝻ό𝝼𝝸 𝞃𝝶ς 𝞆ώ𝞀𝝰ς 𝝲𝝸𝝰 ά𝝺𝝺𝝶 𝝻ί𝝰 𝟰𝝴𝞃ί𝝰 𝝿𝝸𝞂𝞃𝝴ύ𝝴𝞃𝝴 ό𝞃𝝸 𝝷𝝰 𝞂𝞄𝝼𝝴𝞆ί𝞂𝝴𝞃𝝴 𝞂𝝰𝝼 𝞄𝞅𝞄𝝿𝝾𝞄𝞀𝝲ός 𝝰𝝷𝝺𝝶𝞃𝝸𝞂𝝻𝝾ύ;
Αυτό είναι καθαρά στην επιλογή του Πρωθυπουργού. Στον σχεδιασμό που κάνει ο Πρωθυπουργός για μία κυβέρνηση ή για έναν ανασχηματισμό. Η δική του εικόνα που έχει για τον καθένα μας αποτελεί και το κριτήριο για τις αποφάσεις του. Εγώ όσο βρίσκομαι στο τιμόνι του υπουργείου αθλητισμού θα κάνουμε έργο στηρίζοντας όλα τα αθλήματα. Για μας όλα τα αθλήματα έχουν αξία και όλες οι περιοχές στην Ελλάδα έχουν ένα καλό «χαρτί». Όλες οι περιοχές, όλα τα σωματεία έχουν ένα απίστευτο δυναμικό. Όλοι οι παράγοντες αν τους «ακουμπήσεις» σωστά έχουν διαθέσιμα στοιχεία να βγουν μπροστά, να κάνουν πράγματα. Απλά για πολλά χρόνια ήταν χαμένα στο χάος, στην αναρχία. Αν αποφασίσει στην επόμενη 4ετία να συνεχίσω στο τιμόνι του υπουργείου εγώ με χαρά θα το δεχτώ αφού η δουλειά μας έχει αναγνωριστεί από την πλειονότητα των αθλητικών παραγόντων της χώρας μας.

𝝩𝝾 𝝳𝝸𝝹ό 𝞂𝝰ς 𝝻ή𝝼𝞄𝝻𝝰 𝝹𝝺𝝴ί𝝼𝝾𝝼𝞃𝝰ς 𝝰𝞄𝞃ή𝝼 𝞃𝝶𝝼 𝝿𝝾𝝺𝝺ή 𝞈𝞀𝝰ί𝝰 𝞂𝞄𝝵ή𝞃𝝶𝞂𝝶;
Δεν έχουμε κάνει θαύματα, το αυτονόητο κάναμε κι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Με μόλις 3 χρόνια και τόσα πολλά προβλήματα προσπαθούμε για το καλύτερο. Είμαστε εδώ για να βρίσκουμε λύσεις κι όχι για να ανακαλύπτουμε μόνο τα προβλήματα. Ανοίγουμε καινούργιες πόρτες ανακαλύπτουμε καινούργια προβλήματα. Από εμάς και τους συνεργάτες μου η επίλυση των προβλημάτων είναι και θα είναι διαρκής. Δεν μένουμε στη διαπίστωση πάμε λίγο παρακάτω. Αλλά φανταστείτε να λύναμε τα πάντα, θα μέναμε άνεργοι (γέλια). Δημιουργούμε συνεχώς καινούργια δεδομένα κι αυτό σημαίνει εξέλιξη με αποτέλεσμα να το απολαμβάνει ο κόσμος και είμαστε εδώ να συνεχίσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή τη προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.

#besttmagazinecrete #bestmagazine #bestinterviews #besttpeople